چای که مرغوب نباشد چیزی به آن اضافه میکنم:

چوب دارچینی، هِلی، نباتی، شده چند پَر بهار نارنج،

چیزی که آن مزه و بو را تبدیل به عطر خوش و طعم خوب کند.

زندگی هم گاهی می شود مثل همین چای باید با دلخوشیهای کوچک

طعم و رنگش را عوض کنی، یک چیزی که امید بدهد به دلت، انگیزه شود،

بنزین باشد برای حرکت ماشین زندگی ات، بعد ماشین تخت گاز می رود تا آنجایی که باید.

امید داشته باشید به تمام اتفاقات خوب و برای رسیدن به آن تلاش کنید.