مجردها در آرزوی ازدواج

متاهلین دلگیراز همسر

شاغلان نالان از شغل

بیکاران در پی شغل

فقرا درحسرت ثروت

ثروتمندان به دنبال آرامش

هیچکس نمیداندتنها فرمول خوشبختی قدردانستن داشته هاست