آینده زیبا از آن کسانی خواهد بود

که زیبایی رویاهایشان را

باتمام وجود باور دارند.

همیشه لبخند بزنیم و بگوییم

باور دارم که میشود.