بهترین راه

برای پیش بینی آینده

این است که

خودتان آن را بسازید

smiley