افراد موفق همیشه بخاطر داشته هایشان

هرچه اندک، در حال شکرگزاری هستند

اما افراد ضعیف همواره در حال شمردن داشته های دیگران اند.