ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ

ﺧﻮﺩ را منوط به

ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ!

و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ

ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ﺑﺪ بودن ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ!

ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ!

همیشه مهربان بمانیم