گاهی خودخواهی را کنار بگذاریم

‏گاهی باید مسیرمان را کج کنیم

تا زندگی کسی نابود نشود

گاهی باید کج رفت

تا معرفتت را نشان بدهی...