روز خوب که در نمیزند بیاید داخل

روز خوب که از جعبه شانس در نمی آید

روز خوب را باید ساخت

به رویش خندید

روز خوب را باید خلق کرد...

روزتون آرام و زیبا

❤️