از هر چیزی تازه اش را انتخاب کنید

ولی از دوست، کهنه اش را ...