هدفِ من

بهتر بودن از یه آدم دیگه نیست؛

هدفم اینه که

از گذشته ی خودم بهتر باشم!