فقط خواستم بهت یادآورى کنم

یک سرى از بهترین روزهاى

زندگیت هنوز اتفاق نیفتادن

همشون تو راه هستند.