براى خندیدن

منتظر خوشبختى نباش، خوشبختى در خنده تو

زندگى میکند.