به دنبال آرزوهایم خواهم رفت

زیرا با خود عهد کرده ام قبل از مرگم، نمیرم!