به همه انسان ها احترام بزار

حتی اونایی که لیاقتشو ندارن!

نه به عنوان یه انعکاس  از شخصیت اونا

بلکه به عنوان یه بازتاب از شخصیت خودت

👤 دیو ویلیس