به جای توقف کردن و مرور خطاها

به فکر راه حل باشین!

همه میتونن شکایت کنن!

هنری فورد