قوی کسی است که

نه منتظر می ماند خوشبختش کنند

ونه اجازه می دهد بدبختش کنند...!

مارلون براندو