از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش

( آلبرت انیشتین )