به زودی شاهد چالش مانکن بزرگ در دانشگاه ها هستیم
اونجا که همه رو برگه هاشون خشکشون زده
ایام امتحانات بر شما دانشجویان تسلیت بادlaugh