باران را دوست دارم، چون وقتی زیر آن می ایستم

کسی اشکهایم را نمی بیند.