حضرت علی (ع):

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را