امام علی (ع):

 از خنده ی زیاد بپرهیزید که دل را می میراند.