شاید کسی را که با او خندیده‌ای فراموش کنی

اما هرگز کسی را که با او گریسته‌ای از یاد نخواهی برد.

(جبران خلیل جبران)