بهره من از دانش و حکمت تنها این بود که بر جهل خود دانا شدم.

(بقراط)