دل ناله کند از من
من ناله کنم از دل
بارب تو قضاوت کن
دیوانه منم یا دل