دنیای عجیبی شده است
برای دروغ هایمان خدا را قسم میخوریم
و ب حرف راست که میرسیم
میشود جان تو . . .