صبح آمده تا عشق بکارد
باران محبت به سرت باز ببارد
خورشید رسیده ست با جوهر نورش
نقشی ز خدا بر دل پاکت بنگارد
سلام صبح بخیر🌹