از شیشه باش ولی به همه بگو سنگم...
مردم این زمانه همه بدنبال شکستنند...