عبادت بی صداقت حقه بازیست

اساس مسجدش بتخانه سازیست

چرا انسان نمیخواهد بداند

وضوی بی صداقت آب بازیست