علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است.

(الکس‌مکنزی)