لذت نگریستن و درک طبیعت برترین نعمت است.

(آلبرت انیشتین)