دوست بزرگوارم هیچ به آینده این سیگار کوفتی فکر کردی؟!

برای سلامتی اطرافیانتم که شده نکش...

نام مبارک خدا رو ببر و به اون تکیه کن و بزارش کنارsmiley