دوست شدن با صدها نفر معجزه نیست.
معجزه آن است که با یک نفر دوست شوید
که حتی اگر صدها نفر در مقابلتان قرار گرفتند،
همیشه کنارتان باقی بماند.