معرفت در گرانی است به هرکس ندهند
پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهند