هر حقی که از دهان دشمن در بیاید ، دیگر حق نیست

دکتر علی شریعتی