اگر داشتید اسم فامیل بازی میکردید...
برای شغل با "ن"
شغل مرا بنویسید
نوکری بچه های فاطمه...