هرگز تسلیم نشوید

معجزه ها هر روز رخ میدهد

شاید فردا، روز شما باشد...