رسول اکرم (ص)
پایه های کفر چهار چیز است :
میل و خواهش ، ترس و بیم ، ناخشنودی و خشم