کسانی که شهامت ندارند، همیشه فلسفه ای برای توجیه آن می یابند.

آلبر کامو