پاییز بهار دیگری است که در آن هر برگ یک گل است.

آلبر کامو