عاشق شدن آسان است. بخش دشوار یافتن کسی است که درک‌ تان کند.

برتراند راسل