جایی که بی‌ عدالتی جایگزین قانون شود، مبارزه به وظیفه‌ ای مبرم تبدیل می‌ گردد.

برتولت برشت