آنچه به بشر امکان زندگی می دهد، تنها عمل است.

ژان پل سارتر