کم کن طمع از جهان و می‌زی خرسند

از نیک و بدِ زمانه بُگسل پیوند

مِی در کف و زلفِ دلبری گیر که زود

هم بگذرد و نماند این روزی چند

حکیم عمر خیام