اگر نمی‌ خواهیم بازیچه‌ ی دست هر فرومایه‌ ای و مایه‌ ی ریشخند هر تهی‌ مغزی باشیم،

اصل اول این است که محتاط و دست نیافتنی بمانیم.

آرتور شوپنهاور