بزرگی یک ملت را می توان از نحوه رفتار آنها با حیوانات سنجید.

مهاتما گاندی