ریشه‌ی اعتقاد از آن جا خشک می‌ شود که بخواهند تحمیلش کنند.

برتولت برشت