درختان شعری هستند که زمین بر پهنهٔ آسمان می‌نویسد.

ما آن‌ها را قطع می‌کنیم و از آن‌ها کاغذ می‌سازیم بلکه تهی بودن خود را بر آن ثبت کنیم.

جبران خلیل جبران