در عشقِ توام نصیحت و پند چه سود

زهرآب چشیده‌ام مرا قند چه سود

گویند مرا که، بند بر پاش نهید

دیوانه دلست، پای در بند چه سود

مولوی