برای اینکه شاد باشیم نباید خیلی نگران دیگران باشیم.

آلبر کامو