هر کاری را در زندگی طوری انجام بده که گویی آخرین کار توست.

مارکوس اورلیوس