زندگی خوب، زندگی شاد است. البته قصد من این نیست که اگر شما خوب باشید حتما شاد خواهید بود.

منظور من این است که اگر شما شاد باشید خوب زندگی خواهید کرد.

برتراند راسل